понеделник, 16 април 2007 г.

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ

Роден на 10.10.1962г. в гр.Свищов
Завършил СУ “Св.Климент Охридски”
специалност “Молекулярна биология”

Работил като специалист-биолог в Института по молекулярна биология и в Института па клетъчна биология и морфология на БАН. (1985-1991)

От 1989г. член на Екогласност и СДС.

Депутат от СДС в 36, 37, 38, 39, 40 и 41-то Народно събрание

Председател на Комисията по околната среда и водите (1997-2001г.)
Председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията (2001-2005г.)
Председател на групата за приятелство “България Албания” (1996-2005г.)
Зам. Председател на групата за приятелство “България –Македония”

От 2005г. Главен експертен сътрудник към Кабинета на Зам.Председателя на Народното Събрание Филип Димитров

Член на ПАСЕ ( 1992-2005)

Ръководител на българската делегация в ПАСЕ ( 1997-2001г.)
Вицепрезидент на ПАСЕ (1998 до 2000г.)
Вицепрезидент на Комисията по политически въпроси в ПАСЕ (1999-2001г. и 2005г.)
Вицепрезидент на групата на Европейските Демократи (1994-1997г.),член на групата на ЕД от 1992до 1997.
Вицепрезидент на групата на Европейската Народна Партия (1997-2005г.)

Почетен член на ПАСЕ от 2005г.
Награден с Медала “За заслуги “ на ПАСЕ -2006г.

Езици : английски, немски, ползва френски


ИНИЦИАТИВИ В ПАСЕ

Даряване от Народното Събрание на бюста на Димитър Пешев на Съвета на Европа-приет с решение на Комитета на министрите-2000г.

Организиране на 6-тата Интерпарламентарна Конференция за Средиземноморския и Черноморския басейни, Варна 19-21 Октомври 2000г.

Организиране на Конференцията на ПАСЕ “Парламентарния принос към Пакта за стабилност в Югоизточна Европа”, София 2000г.

Вносител в групата на ЕНП на инициативата за осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими, автор и съвносител на предложението за резолюция.
Предложението е прието от ПАСЕ на 25. 01. 2006- Резолюция 1481/2006г.

По текста на същото предложение-с малки добавки, на 5 февруари 2004г. 16-тия конгрес на ЕНП приема резолюция за осъждане на тоталитарния комунизъм.

Вносител на предложение препоръка за създаване на Пакт за стабилност за кавказкия регион.-прието от ПАСЕ на 17 ноември 2006г.

Вносител на предложение за резолюция -за втора колона в борбата с промяната на климата - чрез абсорбиране на въглеродния двуокис от растенията. Предстои приемане на доклад по предложението през май 2007г.


Доклади в ПАСЕ
по които са приети резолюции и препоръки 
Доклади в ПАСЕ и организиране на конференции на ПАСЕ

 • Ново парламентарно усилие за създаване на Пакт за Стабилност в Южен Кавказ.
Информационен доклад от името на Комисията по политически въпроси и демокрация.
Doc. 13135/18. 02. 2013.

 • Живеем заедно в 21 век
Доклад от името на Комисията по политически въпроси и демокрация.
Doc. 12631/06. 06. 2011

 • Религиозният аспект на Интеркултурния диалог
Становище – от името на Комисията по политически въпроси и демокрация.
Doc.12576/1. 04. 2011.

 • Военните отпадъци и околнат асреда
Доклад от името на Комисията по Околна среда, земеделие и регонална политика.
Doc. 12354/06. 08. 2010.

 • Парламентарен принос към Пакта за стабилност в Югоизточна Европа
Доклад от името на Комисията по политически въпроси
Doc. 10349/20. 10. 2004.

 • Транграничните водни басейни в Европа.
Доклад от името на Комисията по Околна среда, земеделие, местни и регонални въпроси.
Doc. 10131/8.04.2004
 • Биотероризма – сериозна заплаха за здравето на гражданите
Становище, от името на Комисията по Околна среда, земеделие, местни и регонални въпроси.
Doc. 10095/17.02.2004

 • Преференциално третиране на национални мелцинства от страните им по произхоз – случаят с унгарския закон от 19 юни 2001г.за унгарците живеещи в съседните страни. (Маджари)
Становище от името на Комисията по политически въпроси
Doc. 9813/2003

 • Парламентарният контрол върху межденародните организации
Доклад от името на Комисията по политически въпроси
Doc. 9484/2002

 • Межденародното сътрудничество в Средиземноморския и Черноморския басейни.Доклад от името на Комисията по Околна среда, регионално планиране и местнви власти.
  Doc. 8921/2001

 • Естетизация на нефаворизираните градски зони Доклад от името на Комисията по Околна среда, регионално планиране и местнви власти.
  Doc.8811/2000

 • Кандидатурата на Латвия за членство в Съвета на Европа
Становище от името на комисията по връзки с европейските страни-нечленки.
Doc. 7190/1994

Организатор на конференции на ПАСЕ :
 • 6-тата Интерпарламентарна Конференция за Средиземноморския и Черноморския басейни. Варна, 19-21 октомври 2000г.
 • Парламентарният принос към приложението на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, София, 2000г.


ДРУГИ

Инициатива в ПАСЕ за защита правата на българското национално малцинство в Сърбия

Инициатива в ПАСЕ за защита правото на самоидентификация на “булгарите” от Волга

Кампания в ПАСЕ за възстановяване на Тараклийския регион на българите в Молдова

Кампания в Съвета на Европа (1998-2003) за определяне на т.нар. помаци като българи-мюсюлмани

Няма коментари: